Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin:
 
1. Celem konkursu jest:
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
- stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
- nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
- powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
- prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
- powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.
5. Format prac: maksymalnie A-5.
6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna poniżej regulaminu (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
8. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 24 listopada 2017 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:
 
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

9. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 1 grudnia 2017 r. na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 17:00.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
12. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
13. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo przekazania informacji i zdjęć z konkursu mediom lokalnym oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej MDK-u.
 
Karty informacyjne do pobrania w formacie .pdf
 
Karty informacyjne do pobrania w formacie .doc