Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Instrukcja przeciwepidemiczna
dla pracowników, uczestników i rodziców
Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach

Organizacja zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury:
1. Maksymalna liczba dzieci w grupie zajęciowej wynosi 12 osób.
2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Młodzieżowego Domu Kultury powinni zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników MDK-u jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
4. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m., przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do MDK-u.
7. Nauczyciele powinni wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć.
8. Po wejściu do budynku obowiązuje wszystkich dezynfekcja rąk.
9. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy szczególnie po przyjściu do MDK-u i po skorzystaniu z toalety.