Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

Igrzyska Dzieci

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego

w konkursie “Gry i zabawy”

 

TERMIN:    8 marca 2018 r.    godz. 900 – zbiórka

MIEJSCE:    Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36

UCZESTNICTWO:

 • startują reprezentacje szkół podstawowych składające się z uczniów klas I-IV (rocznik 2007 i młodsi)

 • reprezentacja podzielona jest na cztery grupy wiekowe:

 • I grupa: 4 dziewczynki, 4 chłopców (rocznik 2010 i młodsi)

 • II grupa: 4 dziewczynki, 4 chłopców (rocznik 2009 i młodsi)

 • III grupa: 4 dziewczynki, 4 chłopców (rocznik 2008 i młodsi)

 • IV grupa: 4 dziewczynki, 4 chłopców (rocznik 2007 i młodsi)

 • w każdej grupie może być zawodnik rezerwowy 1dz. + 1chł, w sumie szkoła liczy maks. 40 osób,

 • zawodnicy startują na przemian: dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd.

 • w każdej z konkurencji startują 4 dziewczynki i 4 chłopców (dotyczy to każdej grupy)

 • zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje, ostatni zawodnik w poszczególnych konkurencjach posiada znacznik – np. kolorową koszulkę

Organizator zawodów zobowiązuje opiekunów startujących zespołów do dostarczenia w dniu zawodów przyborów niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich konkurencji. Pozwoli to na jednoczesny start wszystkich szkół. W razie wątpliwości prosi się o kontakt telefoniczny z organizatorem. MDK zapewnia następujący sprzęt: pachołki, talerzyki plastykowe, ponumerowane karty, ławeczki gimnastyczne.

PUNKTACJA:

W zależności od ilości startujących szkół. Przy udziale np. 6 szkół jest następująca:

I miejsce – 6 pkt., II miejsce – 5 pkt., III miejsce – 4 pkt., IV miejsce – 3 pkt., V miejsce – 2 pkt., VI miejsce – 1 pkt.

UWAGI !!!

 • przy zajęciu w poszczególnych konkurencjach/zabawach/ ex aequo np. pierwszego miejsca przez dwa zespoły obowiązuje punktacja 6, 6, 4, 3, 2, 1 lub drugiego miejsca punktacja następująca 6, 5, 5, 3, 2, 1,

 • zdekompletowanie zespołu jest równoznaczne z dyskwalifikacją, w przypadku dyskwalifikacji zespół otrzymuje 0 pkt.,

 • we wszystkich zabawach, gdy uczestnik nieprawidłowo wykona zadanie, zespół otrzyma punkty karne, np. zbyt wczesny start,

 • o zajętym miejscu w pierwszej kolejności decyduje ilość popełnionych błędów, następnie uzyskany czas, wynik,

 • wyższe miejsce zajmuje drużyna, która nie popełnia błędów lub popełnia ich mniej,

 • przy równej ilości błędów o wyższym miejscu decyduje czas lub wynik.

Do półfinału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.

Szczegółowy regulamin zawodów dostępny jest na stronie MDK-u i ŁSZS.

UWAGA!!!

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie do 6 marca 2018r. wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: p. Wiesław Dobiech 600 438 070