Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w czwórboju lekkoatletycznym
 
TERMIN:    10 maja 2018r.    godzina 830 – zbiórka i weryfikacja, 900 – rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE:    stadion MOSiR-u w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
 • w zawodach startują reprezentacje szkół (dziewczęta i chłopcy rocznik 2005 i młodsi)

 • zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców

PROGRAM ZAWODÓW:
 • bieg 60 m

 • rzut piłeczką palantową (do 150 g)

 • skok w dal ze strefy

 • bieg: dziewczęta 600 m, chłopcy 1000 m

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 • kolejność konkurencji zostanie podana przed zawodami,

 • bieg na 60 m, 600 m, 1000 m, rozgrywane są w seriach na czas

 • w biegu na 60 m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach

 • skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy

 • rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie do trzech rzutów w konkursie, odległość mierzy się z dokładnością do 0,5 m

PUNKTACJA:
 • wyniki przelicza się na punkty wg tabeli czwórbojowej

 • suma osiągniętych punktów za 4 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika

 • na wynik drużyny składają się rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących)

 • przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I – III,
  o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika

 • w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz i wicemistrz powiatu.
 
Organizatorzy proszą o wytypowanie nauczyciela do pomocy przy sędziowaniu zawodów i przyniesienie stoperów. Przy biegach sztafetowych szkoła przynosi własną pałeczkę. Zgłoszenia imienne szkół do poszczególnych konkurencji prosimy składać na 30 minut przed zawodami.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: p. Wiesław Dobiech 600 438 070