Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w koszykówce dziewcząt
 
TERMIN:    24 stycznia 2018r. godz. 830 – zbiórka, 900 rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE:    Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36
 
UCZESTNICTWO:
  • drużynę stanowią uczennice jednej szkoły z rocznika 1998 i młodsze (szkoła dzienna)

  • zespół może liczyć 8-12 zawodniczek w całym turnieju

  • zawody nie mogą się rozpocząć, jeżeli zespół liczy mniej niż 8 zawodniczek

 
ZASADY ROZGRYWEK:
  • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz

  • czas gry 4x10 minut (dopuszcza się możliwość skracania czasu gry przez organizatora)

  • przerwy między I a II i III a IV kwartą 2 minuty, a między II a III – 10 minut, zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośrednio organizator z nauczycielami

  • sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
  1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

  2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

  3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070