Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
PÓŁ FINAŁU WOJEWÓDZTWA SZKOLNEJ LIGI LEKKOATLETYCZNEJ 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
1. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
                            ul. Bankowej 7/11
2. Miejsce i termin: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
                                  22.05.2023 r. (Poniedziałek)
                                  Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:30
3. Uczestnictwo:
- drużynę̨ stanowią̨ uczniowie szkoły urodzeni w latach 2008 – 2009,
- zespół liczy maksymalnie 16 zawodniczek/zawodników,
- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 600, 1000 m K i M),
- szkoła ma prawo 
4. Program zawodów: 
Na zawodach niższego szczebla niż̇ wojewódzki, organizatorzy ustalają̨ program dostosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z poniżej wymienionych: 
Na finałach wojewódzkich i ogólnopolskich rywalizacja odbywa się̨ we wszystkich konkurencjach. Zaleca się aby finały wojewódzkie odbywały ssię z elektronicznym pomiarem czasu i wiatromierzem zęby wyniki osiągnięte przez startujących na zawodach mogły być́ zaliczone do tabel PZLA. 
Konkurencje dziewcząt:
Blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 80 m ppł., 300 m ppł - finał wojewódzki.
Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m.
Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż̇.
Blok rzutów: rzut oszczepem (500 g), pchniecie kulą (3 kg), rzut dyskiem (0,75 kg). Sztafeta 4 x 100 m. 
Konkurencje chłopców:
Blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 110 m ppł., 300 m ppł - finał wojewódzki. Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m.
Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż̇.
Blok rzutów: rzut oszczepem (600 g), pchniecie kulą (5 kg), rzut dyskiem (1 kg). Sztafeta 4 x 100 m. 
Rozstaw i wysokość́ płotków dla młodzika:
Dziewczęta – wysokość́ 76,2 rozstaw – 12 – 8 – 12
Chłopcy – wysokość́ 91,4 rozstaw – 13,60 – 8,90 – 16,30 
5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegu długiego (600m, 1000m), który musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja,
- biegi: 60m, 600m, 1000m rozgrywane są w seriach na czas,
* w biegu na 60m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w pozostałych konkurencjach,
- skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy
- skok wzwyż – pierwszą wysokość ustalają opiekunowie, obowiązują następujące wysokości: dla dziewcząt – do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm dla chłopców - do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm
- rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie do trzech rzutów w konkursie 
6. Punktacja:
- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się̨ na punkty wg tabel punktowych,
- na wynik drużyny składa się̨ 12 (lub mniej) wyników tj. po 2 najlepsze wyniki z każdego z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) oraz 4 najlepsze z pozostałych (w tym ewentualnie sztafeta jeśli punkty za nią̨ uzyskane są wyższe od 4 pozostałych),
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decydują̨ wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników. 
 
Do zawodów Finału Województwa awansują II zespoły
7. Zgłoszenie:
     Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.
Zgłoszenie udziału, tylko przez system SRS do dnia 20.05.2023
Brak zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
8. Nagrody:
    Dla najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy a dla zwycięskiej drużyny puchar.
Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspanseryjną A lub B. 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. 
Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.