Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

LICEALIADA

½ Finału Wojewódzkiego

w koszykówce dziewcząt i chłopców

 

MIEJSCE:    Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30

 

TERMIN:    23 lutego 2018 r.godz. 900 – zbiórka i weryfikacja

 

UCZESTNICTWO:

  • drużynę stanowią uczennice / uczniowie jednej szkoły (szkoły dzienne) mistrzowie powiatów: pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego i łęczyckiego,

  • zespół może liczyć 8-12 zawodniczek / zawodników w turnieju (rocznik 1998 i młodsi),

  • zawody nie mogą rozpocząć się, jeżeli zespół liczy mniej niż 8 zawodniczek / zawodników

 

ZASADY ROZGRYWEK:

  • mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem SZS

  • czas gry 4x10 min (dopuszcza się możliwość skracania czasu gry przez organizatora),

  • przerwy między I a II i III a IV kwartą – 2 min., a między II a III – 10 minut, zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośrednio organizator z nauczycielami,

  • sposób przeprowadzenia turnieju będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów

 

Do finału wojewódzkiego awansuje mistrz półfinału.

 

UWAGA!!!

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

  1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

  2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

  3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

 

organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070