Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Tekst alternatywny

Klauzula informacyjna wobec uczestników Powiatowego Biegu Ulicznego im. Jadwigi Wajsówny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
Dyrektor Młodzieżowego Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 tel. 42 215-20-93 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: Pabianice, 95-200, ul. Pułaskiego 38

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 500 610 605

3. Cele i podstawy przetwarzania
Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 8 (realizacja zadań własnych Powiatu w zakresie kultury fizycznej) i pkt. 21 (promocja Powiatu) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
2) zamieszczenia Pana/Pani wizerunku na stronie internetowej Powiatu, w materiałach promocyjnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych; prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych poprzez udokumentowanie przebiegu imprezy na stronie www materiałach promocyjnych.

4. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, prasie, mediom elektronicznym, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). Prawa osób, których dane dotyczą.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e)
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
6) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych uniemożliwi udział w Powiatowym Biegu Ulicznym.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi

W dniu 31.05.2019 r. w Pabianicach
pomiędzy:
Zarządem Powiatu Pabianickiego z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice, reprezentowanym przez Krzysztofa Haburę – Starostę Powiatu Pabianickiego,
Administratora Danych Osobowych zwanym dalej „Współadministratorem 1”,
a
Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 reprezentowanym przez Grażynę Wójcik – Dyrektora,
zwanym odrębnie „Współadministratorem 2”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub „Współadministratorami”
została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi (dalej „Umowa”) o treści następującej:

§ 1.
Oświadczenia Stron
1. Współadministrator 1 oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. — dalej: RODO).
2. Współadministrator 2 oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
3. Strony oświadczają, że posiadają wystarczające zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe, aby wykonać przedmiot niniejszej Umowy.
4. Strony oświadczają, że posiadają dostateczną znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia RODO.
5. Strony oświadczają, że będą ze sobą zgodnie i lojalnie współpracować na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.

§ 2.
Przedmiot Umowy
1. Strony niniejszym zawierają umowę o współadministrowanie danymi osobowymi, o której mowa w art. 26 ust. 1 RODO.
2. Strony zawierają niniejszą Umowę w celu uregulowania zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób biorących udział w imprezach, konkursach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów.

§ 3.
Dane osobowe objęte współadministrowanie
1. Strony będą przetwarzać dane osobowe należące do Współadministratora 1 i Współadministratora 2, określanych na potrzeby niniejszej Umowy jako „podmioty danych”.

2. Strony będą przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a) imię, nazwisko,
b) wiek,
c) numer telefonu,
d) wizerunek uczestnika.
3. Strony będą przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 2, w ramach następujących czynności:
a) utrwalanie danych osobowych;
b) porządkowanie danych osobowych;
c) przechowywanie danych osobowych;
d) modyfikowanie danych osobowych;
e) przeglądanie danych osobowych;
f) wykorzystanie danych osobowych do założonych celów;
g) dopasowywanie danych osobowych;
h) rozpowszechnianie danych osobowych
i) ograniczanie przetwarzania danych osobowych;
j) usuwanie danych osobowych;
k) niszczenie danych osobowych.

§ 4.
Zakresy obowiązków Stron
1. Strony są odpowiedzialne za to, aby przetwarzanie danych osobowych, objętych współadministrowaniem, odbywało się zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.
2. W kontekście obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych Współadministrator 1 ponosi odpowiedzialność za:
a) kontrolę, czy zostały zamieszczone klauzule informacyjne oraz uzgodnienia między Współadministratorami;
b) realizację praw podmiotu danych
c) wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
d) dokonywanie czynności w jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym, cywilnym lub karnym, które zostało wszczęte przeciwko któremukolwiek ze Współadministratorów lub ich pracownikom i nadzorowanie toku tych postępowań.
3. W kontekście obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych Współadministrator 2 ponosi odpowiedzialność za:
a) wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
b) niewykorzystywanie danych osobowych do innych celów niż założone w niniejszej Umowie;
c) dostarczenie Współadministratorowi 1 wszelkich dokumentów, dowodów, informacji, potrzebnych w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego, cywilnego lub karnego przeciwko któremukolwiek ze Współadministratorów lub ich pracownikom, oraz czynny udział w tych postępowaniach.
4. Za prowadzenie dokumentacji na potrzeby wykazania zgodności przetwarzania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych co do zasady odpowiada każdy ze Współadministratorów — w ramach swojej własnej dokumentacji.
5. Współadministratorzy mogą podjąć decyzję o stworzeniu wyodrębnionej dokumentacji, dotyczącej wyłącznie danych osobowych objętych współadministrowaniem — w celu sprawniejszego wykazania zgodności w razie ewentualnej kontroli ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub wystąpienia z roszczeniami przez podmioty danych.
6. Strony wspólnie uzgodnią poziom bezpieczeństwa wymagany przy przetwarzaniu danych osobowych. Treść tych uzgodnień stanowi Załącznik nr 1.
7. Strony wspólnie uzgodnią zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w razie konieczności oraz wyboru podmiotu przetwarzającego. Treść tych uzgodnień stanowi Załącznik nr 2.
8. Strony wspólnie uzgodnią zasady postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych. Treść tych uzgodnień stanowi Załącznik nr 3.

§ 5.
Uprawnienia podmiotów danych
1. Za spełnienie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 oraz 14 RODO, odpowiada Współadministrator 1.
2. Wzór klauzuli informacyjnej wraz z oświadczeniem zgody stanowi Załącznik nr 4.
3. Spełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z ust. 1 nastąpi poprzez zamieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibach oraz na stronach internetowych Współadministratora 1.
4. Za realizację uprawnień podmiotów danych, o których mowa w art. 15-22 RODO, odpowiada Współadministrator 1.
5. Współadministrator 1 będzie podejmował następujące czynności w celu realizacji uprawnień zgodnie z ust. 4:
a) przyjmowanie wniosków i żądań podmiotów danych;
b) analiza zasadności zgłoszonego wniosku lub żądania;
c) powiadomienie podmiotu danych w terminie miesiąca o sposobie rozpatrzenia, niepodjęcia czynności lub o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie wniosku lub żądania;
d) podjęcie wszelkich działań potrzebnych do zaspokojenia żądania podmiotu danych (np. w postaci usunięcia danych z systemów i dokumentów, sprostowania danych osobowych etc.);
e) prowadzenie komunikacji z podmiotem danych w sprawie rozpatrzenia wniosku lub żądania;
f) odnotowywanie zgłoszonych wniosków i żądań oraz sposobu ich załatwienia w odrębnym rejestrze.
6. Strony ustalają, że rolę punktu kontaktowego dla podmiotów danych będzie pełnił powołany przez Współadministratora 1 Inspektor Ochrony Danych.
7. W przypadku, gdy Współadministrator 1 otrzyma jakiekolwiek żądanie związane z wykonywaniem przez podmiot danych uprawnień, o których mowa w art. 15-22 RODO, niezwłocznie powiadomi o tym żądaniu Współadministratora 2 oraz Współadministratora 3.
8. Strony odpowiadają solidarnie za realizację uprawnień podmiotów danych i są zobowiązane do czynnego udziału w zapewnianiu realizacji tych uprawnień.
9. Uzgodnienia pomiędzy Stronami i podział obowiązków nie mogą utrudniać podmiotom danych realizacji ich uprawnień.
10. Treść uzgodnień wynikających z niniejszej Umowy, które zostaną przekazane podmiotom danych, stanowi Załącznik nr 5.
11. Treść uzgodnień wynikających z niniejszej Umowy zostanie przekazana podmiotom danych w formie elektronicznej, wraz z klauzulami informacyjnymi, o których mowa w ust. 3.

§ 6.
Zasady odpowiedzialności
1. Współadministratorzy ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności ponoszą odpowiedzialność za:
a) uchybienie obowiązkom wskazanym w § 4 ust. 2 lub § 4 ust. 3;
b) uchybienie obowiązkom związanym z realizacją uprawnień podmiotów danych;
c) uchybienie ustaleniom w zakresie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
d) uchybienie ustaleniom w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych;
e) uchybienie ustaleniom w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych;
f) nieprowadzenie lub wadliwe prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
g) niepowiadamianie Współadministratora 2 i/lub Współadministratora 3 o toczących się postępowaniach.
2. Współadministratorzy ponoszą odpowiedzialność za działania:
a) osób, którym powierzają wykonanie części Umowy,
b) osób, z pomocą których wykonują Umowę,
jak za swoje własne i nie mogą zwolnić się z tej odpowiedzialności, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec danego Współadministratora.

§ 7.
Czas trwania i zakończenie Umowy
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące.
3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, na potrzeby zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych:
a) Współadministrator 1, Współadministrator 2 odpowiadają za należyte i zgodne z prawem dalsze przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym za ich przechowywanie;
b) Współadministrator 2 jest zobowiązany zapewnić Współadministratorowi 1 wszelką pomoc potrzebną do rozpatrzenia wniosku lub żądania, zgłoszonego wobec Współadministratora 1, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy;

§ 8.
Dane kontaktowe
1. Strony będą się kontaktować w następujący sposób:
1) telefonicznie:
a) Współadministrator 1: 42 2254000;
b) Współadministrator 2: 42 2152993;
2) pocztą elektroniczną:
a) Współadministrator 1: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) Współadminisstrator 2: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Preferowaną formą kontaktu między Stronami jest komunikacja elektroniczna za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 9.
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności zarówno w odniesieniu do niniejszej Umowy, jak i czynności objętych Umową. Zabronione jest, poza wyjątkami określonymi przepisami odrębnymi:
a) przekazywanie informacji związanych z treścią Umowy, jak i jej realizacją, osobom trzecim;
b) ujawnianie treści Umowy w części lub w całości osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku, gdy informacje lub treści objęte klauzulą poufności:
a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy;
b) zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;
c) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu, pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.
3. Postanowienia o poufności zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji działającemu w imieniu Strony konsultantowi, zastępcy, itp., z zastrzeżeniem zachowania przez nich wymogów określonych w ust. 1-2.
4. Strony podejmą wszelkie środki niezbędne do dochowania niniejszej klauzuli poufności przez ich pracowników, konsultantów, zastępców itp.

§ 10.
Wykaz załączników
1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Wykaz załączników:
 Załącznik nr 1: Uzgodnienia dotyczące poziomu bezpieczeństwa wymaganego przy przetwarzaniu danych osobowych;
 Załącznik nr 2: Uzgodnienia dotyczące zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w razie konieczności oraz wyboru podmiotów przetwarzających;
 Załącznik nr 3: Uzgodnienia dotyczące zasad postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych;
 Załącznik nr 4: Klauzule informacyjne;
 Załącznik nr 5: Treść uzgodnień wynikających z niniejszej Umowy, które zostaną przekazane podmiotom danych.

§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Użyte w Umowie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy, podobnie jak kolejność ich uszeregowania.
2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania w całości lub części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania w całości lub części postanowienie powszechnie obowiązującym przepisem prawa.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
5. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.), ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.
6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_____________________________ ____________________________
Współadministrator 1 Współadministrator 2

Załącznik nr 1 do umowy
o współadministrowanie
z dn. 31.05.2019r.

Uzgodnienia dotyczące poziomu bezpieczeństwa wymaganego przy przetwarzaniu danych osobowych

Strony ustalają, że każdy ze Współadministratorów wdroży następujące środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych:

Współadministrator 1:
a) wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych;
b) posiadanie odpowiednich polityk ochrony danych i innych dokumentów określających sposób przetwarzania danych osobowych;
c) nadanie upoważnień;
d) zobowiązanie pracowników i współpracowników do zachowania poufności;
e) korzystanie z usług dostawców IT dających rękojmię świadczenia usług na odpowiednim poziomie;
f) polityka haseł zgodna z wdrożoną polityką ochrony danych
g) dane w formie papierowej przechowywane są w szafie zamykanej na klucz
h) dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów
i) przestrzeganie polityki czystego biurka,
j) przestrzeganie polityki czystego ekranu,
k) przestrzeganie przyjętej polityki kluczy.

Współadministrator 2:
a) wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych;
b) posiadanie odpowiednich polityk ochrony danych i innych dokumentów określających sposób przetwarzania danych osobowych;
c) nadanie upoważnień;
d) zobowiązanie pracowników i współpracowników do zachowania poufności;
e) polityka haseł zgodna z wdrożoną polityką ochrony danych
f) dane w formie papierowej przechowywane są w szafie zamykanej na klucz
g) dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów
h) przestrzeganie polityki czystego biurka,
i) przestrzeganie polityki czystego ekranu,
j) przestrzeganie przyjętej polityki kluczy

Każdy ze Współadministratorów może wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa dla zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych podmiotów danych. Jednostronna redukcja wymienionych środków bezpieczeństwa jest niedopuszczalna.

Załącznik nr 2 do umowy
o współadministrowanie
z dn. 31.05.2019r.

Uzgodnienia dotyczące zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w razie korzystania z podmiotów przetwarzających

Strony wspólnie ustalają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych i wybór odpowiednich podmiotów przetwarzających będzie odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Strony będą korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
b) wybór podmiotu przetwarzającego podlega zaopiniowaniu przez Współadministratora 1 oraz Współadministratora 2;
c) każdy ze Współadministratorów może zgłosić sprzeciw wobec wyboru określonego podmiotu przetwarzającego, składając w tym celu umotywowane zastrzeżenia w formie pisemnej lub elektronicznej;
d) umowy z podmiotami przetwarzającymi będzie zawierał Współadministrator 1;
e) w przypadku jakichkolwiek uchybień przepisom prawa lub postanowieniom umowy powierzenia każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany poinformować o tym Współadministratora 1;
f) Współadministratorzy wspólnie ustalają swoje stanowisko wobec podmiotu przetwarzającego w sprawach objętych umową powierzenia;
g) komunikację z podmiotami przetwarzającymi prowadzi Współadministrator 1 — chyba, że doraźnie Strony postanowią inaczej i Współadministrator 1 upoważni Współadministratora 2 oraz Współadministratora 3 do prowadzenia tej komunikacji;
h) za dochodzenie roszczeń wobec podmiotów przetwarzających odpowiada Współadministrator 1, z tym, że Współadministrator 2 jest zobowiązany dostarczyć Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy w tym zakresie.

Jednostronne odstępstwo od wymienionych zasad nie jest dopuszczalne — chyba, że za zgodą drugiego Współadministratora.

Załącznik nr 3 do umowy
o współadministrowanie
z dn. 31.05.2019r.

Uzgodnienia dotyczące zasad postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych

Strony wspólnie ustalają następujące zasady w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem konieczności notyfikacji naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotom danych:
a) Strony są zobowiązane informować siebie nawzajem o wszelkich podejrzeniach lub stwierdzeniach naruszeń ochrony danych osobowych — w formie elektronicznej lub pisemnej;
b) czas na powiadomienie Współadministratorów nie może być dłuższy niż 24 godziny;
c) Współadministrator, u którego zaistniało podejrzenie lub stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, jest zobowiązany podjąć wszelkie działania, które będą miały na celu usunięcie naruszenia, minimalizację skutków oraz zgromadzenie wszelkie dokumentacji potrzebnej do prawidłowej obsługi zdarzenia;
d) za zgłoszenie naruszenia i komunikację z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiada Współadministrator 1, z tym, że Współadministrator 2 i/lub Współadministrator 3 są zobowiązani dostarczyć Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy w tym zakresie;
e) za powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych odpowiada Współadministrator 1, z tym, że Współadministrator są zobowiązany dostarczyć Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy w tym zakresie;
f) Współadministratorzy są zobowiązani uzgodnić swoje stanowisko przed jego przedstawieniem Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub podmiotom danych;
g) każdy ze Współadministratorów odnotowuje zdarzenie w swojej dokumentacji ochrony danych osobowych;
h) pełną dokumentację związaną z zaistniałym naruszeniem ochrony danych gromadzi i przechowuje Współadministrator 1.

Jednostronne odstępstwo od wymienionych zasad nie jest dopuszczalne — chyba, że za zgodą Współadministratora 2

Załącznik nr 4 do umowy
o współadministrowanie
z dn. 31.05.2019r

Wzór klauzuli informacyjnej wobec uczestnika imprezy/konkursu/zawodów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
Dyrektor Młodzieżowego Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 tel. 42 215-20-93 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: Pabianice, 95-200, ul. Pułaskiego 38

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 500 610 605

3. Cele i podstawy przetwarzania
Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
- podac i przypisaną do niego podstawę prawną przetwarzania

4. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, prasie, mediom elektronicznym, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). Prawa osób, których dane dotyczą.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e)
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
6) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konkekwencji odmowy ich podania

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 5 do umowy
o współadministrowanie
z dn. 31.05.2019r

Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie, które zostaną przekazane podmiotom danych

Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostaną przekazana treść uzgodnień w następującej postaci:

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:
Zarządem Powiatu Pabianickiego z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice, reprezentowanym przez Krzysztofa Haburę – Starostę Powiatu Pabianickiego,
Administratora Danych Osobowych zwanym dalej „Współadministratorem 1”,
a
Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 reprezentowanym przez Grażynę Wójcik – Dyrektora,
zwanym odrębnie „Współadministratorem 2”,

zostały zawarte umowy o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:
a) przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych) biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
b) zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
c) realizację praw podmiotu danych,
d) pełnienie roli punktu kontaktowego dla podmiotów danych,
e) zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych,
f) dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:
a) przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych) biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
b) zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec Pana/Pani tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Swoje prawa związane z Pana/Pani danymi osobowymi może Pan/Pani zrealizować osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie praw, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy w odniesieniu do każdego Współadministratora — siedziba Współadministratora 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice, email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.500-610-605
siedziba Współadministratora 2 ul. Pułaskiego 38; 95-200 Pabianice, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 693337954

Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani zrealizować swoje prawa wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Pana/Pani żądanie do właściwego podmiotu).