Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Tekst alternatywny

Klauzula informacyjna wobec uczestników Powiatowego Biegu Ulicznego im. Jadwigi Wajsówny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
Dyrektor Młodzieżowego Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 tel. 42 215-20-93 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: Pabianice, 95-200, ul. Pułaskiego 38

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 500 610 605

3. Cele i podstawy przetwarzania
Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 8 (realizacja zadań własnych Powiatu w zakresie kultury fizycznej) i pkt. 21 (promocja Powiatu) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
2) zamieszczenia Pana/Pani wizerunku na stronie internetowej Powiatu, w materiałach promocyjnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych; prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych poprzez udokumentowanie przebiegu imprezy na stronie www materiałach promocyjnych.

4. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, prasie, mediom elektronicznym, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). Prawa osób, których dane dotyczą.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e)
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
6) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych uniemożliwi udział w Powiatowym Biegu Ulicznym.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.